Thứ Hai, 12/04/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 30

Buổi chiều

- Dạy học tuần 30

Thứ Ba, 13/04/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 30

Buổi chiều

- Dạy học tuần 30

Thứ Tư, 14/04/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 30

Buổi chiều

- Dạy học tuần 30

Thứ Năm, 15/04/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 30

Buổi chiều

- Dạy học tuần 30

Thứ Sáu, 16/04/2021

Buổi sáng

- Dạy học tuần 30

- Hội thảo chuyên đề dạy học HĐTN - Tại TH Phú Bài 1 ( Hương - Thành)

Thứ Bảy, 17/04/2021

Buổi sáng

- Sinh hoạt cụm C/M tại TH Cư Chánh ( CBQL - GV dạy lớp 1)