Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 08:50 02/10/2019  

Hội đồng Thi đua - khen thưởng - Năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
 TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54 /QĐ-THTT

Thủy Dương, ngày 02 tháng 10 năm 2019

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng

Năm học 2019 – 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ  kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học Thanh Tân;

Xét phẩm chất và năng lực công tác của cán bộ, giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng trường Tiểu học Thanh Tân năm học 2019 – 2020 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng thi đua của trường có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi  nhận:

-  Như điều 3 (t/h);

- Website;

-  Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Cao Thế Thành

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

NĂM HỌC 2019 – 2020

 
   

 

(Kèm theo Quyết định số 54 /QĐ-THTT  ngày 02 tháng 10 năm 2019 của
Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Tân )

 

Stt

Họ tên

Chức vụ,

chức danh

Nhiệm vụ  phân công

1

Cao Thế Thành

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Đỗ Thị Tuyết

Chủ tịch công đoàn

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Ly Na

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

4

Lê Bá Nhân

Trưởng ban TTND

Thư kí

5

Trần Văn Hùng

TPT

Thành viên

6

Lê Bá Minh Thông

Bí thư Chi đoàn

Thành viên

7

Nguyễn Thị Hương

Tổ trưởng Tổ 1

Thành viên

8

Nguyễn Thị Xuân Thu

Tổ trưởng Tổ 2

Thành viên

9

Võ Thị Tường Diễm

Tổ trưởng Tổ 4

Thành viên

10

Tôn Nữ Lan Phương

Tổ trưởng Tổ 5

Thành viên

11

Lê Thị Loan Ánh

Tổ trưởng Văn phòng

Thành viên

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                                 

Tải file 1  

Số lượt xem : 18

Các tin khác