Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 16:06 10/10/2019  

Kế hoạch BDTX năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC  THANH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/KH-THTT

Thuỷ Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020

 

          Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ kế hoạch 346/KH-PGD&ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy về bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2019-2020,

Trường Tiểu học Thanh Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục đích:

- Cán bộ quản lý, giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phục vụ việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý và giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của tổ chuyên môn và nhà trường.

II. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ quản lý và giáo viên đang công tác, giảng dạy.

III. Nội dung, thời lượng BDTX:

1. Nội dung:

a. Nội dung bồi dưỡng 1,2: (60 tiết, mỗi nội dung 30 tiết)

a.1. Đối với giáo viên

- Các văn bản, chủ trương liên quan đến việc triển khai áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018).

- Các văn bản, chủ trương liên quan đến việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/7/2018 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp của giáo viên;

- Các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù cấp tiểu học.

a.2. Đối với cán bộ quản lý

- Các văn bản, chủ trương liên quan đến việc triển khai áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018): Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông để thực hiện từ năm học 2020-2021;

- Các văn bản, chủ trương liên quan đến việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng, phổ cập: Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận PCGD và XMC.

- Các văn bản, chủ trương liên quan đến việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh và đánh giá giáo viên: Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng; Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/7/2018 Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp của giáo viên;

- Các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Hướng dẫn số 1961/SGDĐT-GDTH ngày 28/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2019-2020.

b. Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết)

b.1. Đối với giáo viên

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân mà lựa chọn những nội dung (mô-đun) trong khối kiến thức tự chọn để tự bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, phù hợp với cấp tiểu học, loại hình giáo dục.

(Không được chọn lại những mô đun đã đăng ký bồi dưỡng các năm trước đây. Tài liệu được hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GDĐT.)

b.2. Đối với cán bộ quản lý

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân mà lựa chọn những nội dung (mô-đun) trong khối kiến thức tự chọn để tự bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, phù hợp với cấp tiểu học, loại hình giáo dục.

(Không được chọn lại những mô đun đã đăng ký bồi dưỡng các năm trước đây. Tài liệu được hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GDĐT.)

2. Kế hoạch bồi dưỡng:

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

Hình thức

Tháng 8/2019

* Nội dung bồi dưỡng 1,2

- Các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù cấp tiểu học.

60

Cá nhân – Nhà trường

Tháng 9/2019

- Các văn bản, chủ trương liên quan đến việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Các văn bản, chủ trương liên quan đến việc triển khai áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018).

* Đối với CBQL

- Các văn bản, chủ trương liên quan đến việc triển khai áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018…

- Các văn bản, chủ trương liên quan đến việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh và đánh giá giáo viên…

 

Cá nhân – Nhà trường

Tháng 10/2019

- Các văn bản, chủ trương liên quan đến việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng, phổ cập…

 - Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng.

 

Cá nhân – Nhà trường

Tháng 11/2019 - 03/2020

Nội dung bồi dưỡng 3

- Các mô - đun mà giáo viên và cán bộ quản lý chọn.

60

Cá nhân – Nhà trường

Tháng 4/2020

Báo cáo, đánh giá kết quả

CBQL-GV

Tập trung

IV. Hình thức, tài liệu BDTX

1. Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn và nhà trường.

2. Nguồn tài liệu của Bộ GD&ĐT: (được cung cấp tại địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn).

3. Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…

V. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên:

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:

- Đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo quy định tại Điều 12, 13, 14 Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT.

- Đánh giá kết quả BDTX của cán bộ quản lý thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐTngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT.

2. Hình thức đánh giá kết quả BDTX:

Các tổ chuyên môn tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên và CBQL thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch,…

a. Giáo viên, CBQL chuẩn bị các báo cáo theo từng nội dung bồi dưỡng. Mỗi báo cáo phải trình bày rõ hai phần:

- Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

- Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

* Cuối mỗi bản báo cáo phải có phần tự nhận xét và đánh giá.

b. Tổ chuyên môn tổ chức để giáo viên, CBQL trình bày báo cáo trước tổ. Các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên.

Lưu ý:

- Cán bộ quản lý thuộc tổ chuyên môn nào thì tham gia đánh giá kết quả BDTX tại tổ chuyên môn đó.

- Điểm của từng nội dung bồi dưỡng là điểm trung bình cộng của các thành viên trong tổ tham gia đánh giá. Nếu điểm đánh giá của giáo viên chênh lệch từ 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng là không hợp lệ và lúc đó điểm đánh giá trung bình được xác định là trung bình cộng điểm đánh giá của các giáo viên còn lại

3. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0,0 đến 10,0 ( phần 1 tối đa 5,0 điểm; phần 2 tối đa 5,0 điểm).

4. Điểm trung bình kết quả BDTX

- Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

- ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình cộng của  nội dung bồi dưỡng 3) : 3

- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

5. Xếp loại kết quả BDTX

a) Đối với giáo viên: Giáo viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung BDTX theo kế hoạch và có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên thì được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX và được xếp loại cụ thể như sau:

- Loại trung bình: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại khá: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại giỏi: Nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

* Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành .

b) Đối với cán bộ quản lý: Xếp loại theo 2 mức: Đạt yêu cầuKhông đạt yêu cầu.

Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên và là căn cứ để đánh giá, xếp loại, xét các danh hiệu thi đua...

6. Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên

- Đối với cá nhân: Sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch BDTX; các báo cáo theo từng mô đun;

- Đối với tập thể: Kế hoạch BDTX; sổ theo dõi công tác BDTX; biên bản nhận xét, đánh giá BDTX của CBQL, GV; bảng tổng hợp kết quả BDTX của CBQL, GV.

VI. Tổ chức thực hiện:

- Công tác BDTX bắt đầu từ 8/2019 - 4/2020.

1. Trách nhiệm nhà trường:  

- Xây dựng kế hoạch BDTX và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX đến toàn thể giáo viên. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân và phê duyệt Kế hoạch BDTX của giáo viên.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định.

2. Trách nhiệm của giáo viên:

- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân trình Hiệu trưởng phê duyệt.         

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Giáo viên chưa được công nhận hoàn thành BDTX thì phải tự lập kế hoạch thực hiện lại nội dung chưa hoàn thành trước thời gian 25/5/2020

          Trên đây, là kế hoạch BDTX của trường TH Thanh Tân năm học 2019 - 2020. Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu mỗi cá nhân CBQL và giáo viên triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:

- PGD&ĐT (b/c)

- Website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

                           

 

Cao Thế Thành

PHÊ DUYỆT CỦA cPHÒNG GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 17

Các tin khác