Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 09:49 29/03/2021  

Kế hoạch Chọn SGK lớp 2 năm học 2021-2022

     PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

 

Số: 24/KH-THTT

Thủy Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 2

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGD ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở Giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định 589/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Công văn số 123/PGD ĐT ngày 22/3/2021 của Phòng GD&ĐT Hương Thuỷ về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022;

Trường Tiểu học Thanh Tân xây dựng kế hoạch nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp chọn 01 đầu sách giáo khoa. Việc lựa chọn các đầu sách phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học của nhà trường.

Trên cơ sở khung chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách SGK theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học...

II. ĐỐI TƯỢNG

Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên được tham gia tập huấn chương trình GDPT trong nhà trường.

III. NỘI DUNG

 

1. Chọn sách giáo khoa để nghiên cứu

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có 02 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo); và Bộ sách Cánh diều của NXM ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Chuyên môn chỉ đạo các cá nhân tổ chức đọc, nghiên cứu các đầu sách trong các bộ sách, đối chiếu với chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và Quyết định 589/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách SGK theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học. Các nhận xét cần chỉ rõ minh chứng, dẫn chứng cụ thể.

2.2. Các thành viên trong tổ chuyên môn nghiên cứu tất cả các đầu sách theo danh mục đã được Bộ GDĐT phê duyệt, ghi lại ý kiến cá nhân. Giáo viên được đào tạo chuyên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, tiếng Anh… nghiên cứu sâu môn học mình được đào tạo và nghiên cứu các đầu sách còn lại theo danh mục. Các nhận xét cần chỉ rõ minh chứng, dẫn chứng cụ thể.

2.3. Làm việc nhóm, thảo luận trong tổ chuyên môn

Các thành viên trong tổ trình bày quan điểm cá nhân, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và đưa ra những phản hồi tích cực, tôn trọng sự khác biệt.

Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học.

Tổ chuyên môn báo cáo Nhà trường danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp.

IV. CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU

Nhóm 1: Tổ chuyên môn khối 1

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hương

TTCM Khối 1

Phụ trách môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, TNXH, HĐTN,      Âm Nhạc

2

Trương Thị Hạnh

Giáo viên

3

Đỗ Thị Tuyết

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Na

Giáo viên

5

Ngô Thị Oanh

Giáo viên

Nhóm 2: Tổ chuyên môn khối 2-3

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Xuân Thu

TTCM Khối 2-3

Phụ trách môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, TNXH, HĐTN,

Âm Nhạc

2

Lê Bá Minh Thông

TPCM Khối 2-3

3

Nguyễn Thị Thúy Vy

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giáo viên

5

Trần Thị Ái Nghĩa

Giáo viên

6

Trần Văn Hùng

Giáo viên

Nhóm 3: Tổ chuyên môn khối 4

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

 Tôn Nữ Lan Phương

TTCM Khối 4

Phụ trách môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, TNXH, HĐTN,    Anh văn, GDTC

2

Ngô Viết Thạnh

Giáo viên

3

Nguyễn Thị Chiến

Giáo viên

4

Huỳnh Thị Ngọc Ẩn

Giáo viên

5

Nguyễn Phan Thanh Tùng

Giáo viên

Nhóm 4: Tổ chuyên môn khối 5

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

Võ Thị Tường Diễm

TTCM Khối 5

Phụ trách môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, TNXH, HĐTN,   Anh văn

2

Phạm Thị Liệu

Giáo viên

3

Lê Thị Diệu Tuyền

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Kim Nhung

Giáo viên

5

Lê Bá Nhân

Giáo viên

6

Cao Thế Thành

HT

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ chuyên môn, các cá nhân có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu tìm hiểu sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 - 2022; tổ chức chọn 01 đầu sách, sau đó  thư kí tổng hợp danh mục chọn SGK lớp 2, hoàn thành biên bản và báo cáo cho Hiệu trưởng theo đúng kế hoạch.

Hiệu trưởng họp các thành phần theo Điều 8, Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT, thảo luận, đánh giá trên căn cứ kết quả các tổ bình chọn, đề xuất, từ đó lựa chọn 01 SGK cho một môn học, báo cáo về PGD theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 của trường Tiểu học Thanh Tân ./.

Nơi nhận:

- BGH, Tổ CM (để thực hiện);

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Cao Thế Thành

   

               

Số lượt xem : 5

Các tin khác