Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 09:28 29/04/2021  

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM HỌC 2020-2021

 ­PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 34 /KH-THTT

       Thủy Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2020-2021

 

  Thực hiện công văn 190/PGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học 2020-2021 cấp tiểu học ;

   Trường Tiểu học Thanh Tân xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì cuối  năm học 2020-2021 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh giá chính xác, khách quan chất lượng giáo dục học sinh năm học 2020 -2021.

- Căn cứ kết quả kiểm tra để đánh giá học sinh hoàn thành chương trình lớp học; hoàn thành chương trình Tiểu học và khen thưởng các danh hiệu cuối năm.

2. Yêu cầu:

- Đối với lớp 1: Tổ chức ra đề kiểm tra các môn học được đánh giá bằng điểm số đối với môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh tự chọn đảm bảo các yêu cầu cần đạt đối với môn học và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực gồm các câu hỏi, bài tập theo 3 mức độ quy định tại Điểm b), Khoản 1, Điều 7 của Thông tư 27/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT;

- Đối với các lớp 2, 3, 4, 5: Tổ chức ra đề kiểm tra các môn học được đánh giá bằng điểm số đối với môn Toán, Tiếng Việt Khoa học, Lịch sử &Địa lý, Tiếng Anh và Tin học, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 10 của Thông tư 22.

- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế đảm bảo chất lượng, đánh giá chính xác kết quả dạy và học của nhà trường.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng kiểm tra:

- Học sinh từ khối 1 đến khối 5.

2. Môn kiểm tra:

- Môn Tiếng Việt, Toán: Từ lớp 1 đến lớp 5;

- Môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí: Lớp 4, 5;

- Môn Tiếng Anh: Từ lớp1 đến lớp 5.

- Môn Tin học: Từ lớp 3 đến lớp 5.

3. Đề kiểm tra:

- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT; 

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh, đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng lớp, mỗi môn có ma trận đề theo 4 mức độ (mức độ 1: 30% ; mức độ 2: 30% ; mức độ 3: 30% ; mức độ 4: 10%) có trắc nghiệm và tự luận, phân hóa được đối tượng học sinh;

- Đảm bảo đúng quy định, quy trình về ra đề, in sao và mở đề cụ thể, có quyết định cử người ra đề, duyệt đề và các biên bản kèm theo.

+ Đối với môn tiếng Anh kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời gian kiểm tra trong 40 phút trong đó nghe 10 phút, viết 15 phút, đọc 15 phút, kỹ năng nói giáo viên kiểm tra theo các tiết dạy trên lớp. Kết quả kiểm tra là kết quả trung bình cộng 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

+ Đối với môn Tin học, thời gian kiểm tra 1 tiết (35 phút) với 30% thời gian cho bài tập lý thuyết và 70% thời gian cho bài tập thực hành.

4. Thời gian kiểm tra:

-  Kiểm tra môn Anh văn và Tin học từ ngày 05/5/2021 đến 12/5/2021

- Kiểm tra Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch Sử-Địa lý từ ngày 12/5/2021 đến 14/5/2020.

5. Phân công nhiệm vụ:

a. Ban giám hiệu:

- BGH duyệt đề; bảo mật đề, in đề và giấy làm bài cho từng học sinh.

- Tổ chức kiểm tra đảm bảo đúng quy chế.

b. Các tổ chuyên môn:

- Tổ chức cho học sinh ôn tập nghiêm túc trước khi kiểm tra.

- Ra đề và gửi về cho BGH duyệt trước ngày 26/42021.

6. Lịch kiểm tra:

Thời gian

Buổi/môn

Khối

05/5/2021- 12/5/2021

Kiểm tra Anh văn, Tin học

K1-K5

12/5/2021

Kiểm tra Tiếng Việt ( phần đọc)

K1-K5

13/5/2021-14/5/2021

Kiểm tra Toán, TV, Khoa, Sử-Địa

K.1 – K.5

7. Tổ chức coi, chấm bài và báo cáo kết quả kiểm tra:

- Giáo viên chấm bài tập trung.

- Giáo viên coi, chấm kiểm tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

- Sau khi chấm bài, giáo viên thống kê kết quả (theo mẫu) nộp về BGH và nhập vào cổng Thông tin điện tử của Sở.

          Nhận được kế hoạch này, đề nghị các tổ trưởng thông báo cho giáo viên và học sinh trong tổ biết để tổ chức triển khai ôn tập và kiểm tra đạt kết quả tốt. Có vấn đề gì chưa rõ báo cáo BGH để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhân:

- Tổ trưởng (t/h);

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Thế Thành

Số lượt xem : 13

Các tin khác