Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 10:31 09/10/2019  

Kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh học năm học 2019-2020

 ­PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 66/KH-THTT

       Thủy Dương, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020

 

   Thực hiện công văn 340/PGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy về việc Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học năm học 2019-2020;

Trường Tiểu học Thanh Tân xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2019-2020 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Đánh giá chính xác, khách quan chất lượng giáo dục học sinh năm học 2019 -2020.

- Căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và kết quả kiểm tra để đánh giá học sinh đối với từng môn học và hoạt động giáo dục theo các mức: Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 10 của Thông tư 22.

2. Yêu cầu

- Tổ chức kiểm tra đánh giá nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế đảm bảo chất lượng, đánh giá chính xác kết quả dạy và học.

- Tổ chức ra đề kiểm tra định kỳ các môn học được đánh giá bằng điểm số theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GD&ĐT, việc ra đề kiểm tra các môn học đảm bảo các quy định cơ bản sau:

+ Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT; 

+ Đảm bảo tính chính xác, khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh, đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng lớp, mỗi môn có ma trận đề theo 4 mức độ (mức độ 1: 30% ; mức độ 2: 30% ; mức độ 3: 30% ; mức độ 4: 10%) có trắc nghiệm và tự luận, phân hóa được đối tượng học sinh;

+ Đảm bảo đúng quy định, quy trình về ra đề, in sao và mở đề cụ thể, có quyết định cử người ra đề, duyệt đề và các biên bản kèm theo.

+ Đối với môn tiếng Anh kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời gian kiểm tra trong 40 phút trong đó nghe 10 phút, viết 15 phút, đọc 15 phút, kỹ năng nói giáo viên kiểm tra theo các tiết dạy trên lớp. Kết quả kiểm tra là kết quả trung bình cộng 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

+ Đối với môn Tin học, thời gian kiểm tra 1 tiết (35 phút) với 30% thời gian cho bài tập lý thuyết và 70% thời gian cho bài tập thực hành.

- Chấm bài chính xác, khách quan. Khi chấm bài giáo viên ghi những hạn chế của học sinh trong quá trình làm bài, kèm theo lời nhận xét, tư vấn tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh nắm được sức học của học sinh và có cơ sở rèn luyện cho học sinh.

- Kết quả bài làm của học sinh, nếu nhận thấy có dấu hiệu bất thường, giáo viên báo BGH để tổ chức cho kiểm tra, đánh giá lại bảo đảm đúng thực chất …

- Về đánh giá năng lực, phẩm chất: Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào các biểu hiện liên quan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh tổng hợp theo các mức: Tốt, Đạt, Cần cố gắng theo quy định tại Khoản 3, Điều 10.

II. THỜI GIAN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:

- Giữa học kì 1: Tuần 10, ngày kiểm tra 25/10/2019.

- Cuối học kì 1: Trong tuần 18 học kì 1, từ 23 – 27/12/2019.

- Giữa học kì 2: Tuần 28, ngày kiểm tra 20/3/2020.

- Cuối học kì 2: Từ tuần 34 đến tuần 35 học kì 2, từ 04/5 – 15/5/2020.

III. NỘI DUNG:

1. Đối tượng kiểm tra đánh giá: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

2. Môn kiểm tra đánh giá:

- Tất cả các môn học điều được kiểm tra đánh giá.

- Các môn kiểm tra đánh giá bằng điểm số: Tiếng Việt, Toán lớp 1 đến lớp 5; Khoa học, Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5; Tiếng Anh lớp 1 đến lớp 5; Tin học lớp 3 đến lớp 5.

3. Đề kiểm tra:

- Giáo viên và tổ chuyên môn ra đề cho từng môn do mình đảm nhiệm, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn ở tiểu học theo công văn số 5842/BGD&ĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT.

- Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh, cụ thể:

+ Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

+ Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

+ Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

+ Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

4. Phân công nhiệm vụ:

a) Ban giám hiệu:

- BGH duyệt đề; bảo mật đề, in đề và giấy làm bài cho từng học sinh.

- Tổ chức kiểm tra đảm bảo đúng quy chế.

b) Các tổ chuyên môn và giáo viên:

- Tổ trưởng chuyên môn ra đề kiểm tra.

- Giáo viên tổ chức cho học sinh ôn tập nghiêm túc trước khi kiểm tra.

5. Tổ chức kiểm tra, chấm bài và báo cáo kết quả kiểm tra:

- Giáo viên coi, chấm kiểm tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

- Sau khi chấm bài, giáo viên thống kê kết quả nộp về BGH và nhập vào cổng Thông tin điện tử.

          Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2019-2020, đề nghị Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên căn cứ để triển khai thực hiện./.

Nơi nhân:

- PHT,Tổ trưởng (t/h);

- Website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Thế Thành

Số lượt xem : 27

Các tin khác