Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 10:08 18/03/2021  

Kế hoạch Kiểm tra Giữa kì 2 năm học 2020-2021

 ­PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  21/KH-THTT

       Thủy Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ 2

NĂM HỌC 2020-2021

 

Thực hiện công văn 433/PGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy về việc Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học năm học 2020-2021,

Trường Tiểu học Thanh Tân xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì Giữa  kì 2 năm học 2020-2021 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh giá chính xác, khách quan chất lượng giáo dục của học sinh giữa học kì 2 năm học 2020 -2021; từ đó có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cuối học kì 2.

2. Yêu cầu:

- Đối với các lớp 1-3: Tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục đảm bảo các yêu cầu cần đạt đối với môn học,

- Đối với các lớp 4, 5: Ngoài tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục đảm bảo các yêu cầu cần đạt đối với môn học, còn tổ chức ra đề kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt.

- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế đảm bảo chất lượng, đánh giá chính xác kết quả dạy và học của nhà trường.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng đánh giá chất lượng:

- Học sinh từ khối 1 đến khối 5.

2. Đối tượng kiểm tra: Học sinh khối 4,5

3. Môn kiểm tra: Tiếng Việt, Toán bằng bài kiểm tra.

4. Đề kiểm tra:

- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT; 

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh, đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng lớp, mỗi môn có ma trận đề theo 4 mức độ (mức độ 1: 30% ; mức độ 2: 30% ; mức độ 3: 30% ; mức độ 4: 10%) có trắc nghiệm và tự luận, phân hóa được đối tượng học sinh;

- Đảm bảo đúng quy định, quy trình về ra đề, in sao và mở đề cụ thể, có quyết định cử người ra đề, duyệt đề và các biên bản kèm theo.

4. Thời gian đánh giá, kiểm tra:

-  Đánh giá chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục trong tuần 28.

- Kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt 4,5, từ ngày 29/3/2021- 31/3/2021.

5. Phân công nhiệm vụ:

a. Ban giám hiệu:

- BGH duyệt đề; bảo mật đề, in đề và giấy làm bài cho từng học sinh.

- Tổ chức kiểm tra đảm bảo đúng quy chế.

b. Các tổ chuyên môn:

- Tổ chức triển khai đến GVCN, giáo viên bộ môn Kế hoạch đánh giá chất lượng học sinh và kiểm tra Giữa kì 2 nghiêm túc.

6. Lịch đánh giá, kiểm tra:

Thời gian

Nội dung

Khối

29/3/2021- 02/4/2021

Đánh giá chất lượng học sinh các môn học và hoạt động giáo dục

K1-K5

29/3/2021

Kiểm tra Tiếng Việt ( phần đọc)

K4,5

31/3/2021

Kiểm tra Toán, Tiếng Việt (Viết)

K4,5

7. Tổ chức coi, chấm bài và báo cáo kết quả kiểm tra:

- Giáo viên chấm bài tập trung.

- Giáo viên coi, chấm kiểm tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

- Sau khi chấm bài, giáo viên thống kê kết quả (theo mẫu) nộp về BGH và nhập vào cổng Thông tin điện tử của Sở.

Trên đây là kế đánh giá chất lượng giáo dục và kiểm tra định kì giữa kì 2 năm học 2020-2021. Các Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhân:

- Tổ trưởng (t/h);

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Thế Thành

Số lượt xem : 6

Các tin khác