Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 31 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 09:54 29/03/2021  

Kế hoạch PCCC và CNCH năm 2021

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN           

Số: 26/KH-THTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuỷ Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,

năm 2021

 

Thực hiện Luật PCCC ngày 29/6/2021, Luật sửa đổi một số điều của Luật PCCC ngày 22/11/2013, Nghị định Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014, Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH, Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ công an hướng dẫn nghị định 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ,

          Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-PGD&ĐT, ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thuỷ về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021;

          Nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ trong nhà trường, trường TH Thanh Tân xây dựng kế hoạch Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lói, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CHCN); phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ PCCC&CHCN

Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo và học sinh trong toàn ngành về công tác phòng ngừa cháy, nổ; tổ chức tốt công tác PCCC và CNCH.

Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Tuyên truyền về Luật PCCC,CHCN; Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP và các quy định khác về công tác PCCC… nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của CBGV, NV và học sinh đối với công tác PCCC,CHCN.

Phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy của Tỉnh hướng dẫn các kiến thức cơ bản về PCCC,CHCN cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

Thực hiện các hình thức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy bằng các hoạt động thiết thực…

2.2. Công tác kiểm tra

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an toàn PCCC,CHCN trong nhà trường.

Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy để bảo vệ, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh sự cố cháy nổ.

Triển khai công tác tự kiểm tra và chủ động khắc phục những thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn PCCC,CHCN trong phạm vi trách nhiệm quản lý; đề ra biện pháp khắc phục và hoàn chỉnh các phương án phòng cháy, chữa cháy cho đơn vị.

Nghiêm túc chấp hành các qui định về phòng chống cháy nổ. Xây dựng phương án chữa cháy, trang bị đủ những phương tiện PCCC theo qui định, bố trí các bình chữa cháy ở những khu vực hợp lý, dễ thấy như: dãy phòng học, Thư viện, Thiết bị, cầu thang. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập cách sử dụng và biết sử dụng các phương tiện PCCC.

Sắp xếp hệ thống tủ, bàn, máy tính, hồ sơ lưu và các thiết bị khác trong văn phòng, phòng làm việc, phòng học, phòng bộ môn,…khoa học, gọn gàng để hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sử dụng trong nhà trường (đường dây, hệ thống đèn, quạt…). Trang bị thiết bị ở các lớp học, phòng làm việc.

2.3. Xây dựng và củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ

Kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC của cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp PCCC.

Rà soát và kiểm tra việc thực hiện các phương án PCCC,CHCN:

Cử cán bộ đã tham gia tập huấn công tác PCCC,CHCN để hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về PCCC,CHCN cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị.

Chuẩn bị lực lượng và trang bị đầy đủ các phương tiện tại chỗ để chủ động xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ; không để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả PCCC,CHCN cao nhất.

3. Tổ chức thực hiện

Kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Ban chỉ đạo PCCC&CNCH có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định PCCC của CB, GV, NV và học sinh. Tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, tập huấn cứu nạn trong các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cho học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Quy định về PCCC; CNCH. Luôn chủ động kiểm tra nguồn điện khi sử dụng; tắt công tắc điện sau khi ra về và khi không sử dụng...

Khi phát hiện cháy mọi thành viên của nhà trường phải có trách nhiệm chữa cháy. Thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn kịp thời đảm bảo tính mạng và tài sản nhà trường. Đồng thời báo ngày cho Hiệu trưởng và nhân viên bảo vệ.

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy mọi thành viên trường TH Thanh Tân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm PCCC, CHCN nhằm hạn chế thấp nhất mọi nguyên nhân gây cháy, đảm bảo an toàn về cháy, nổ trong  nhà trường./.

Nơi nhận:

- BCĐ PCCC,CNCH trường;

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Thế Thành

Số lượt xem : 68

Các tin khác