Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 09:53 29/03/2021  

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chốngtội phạm xâm hại trẻ em trên mạng xã hội năm 2021

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 25/KH-THTT

Thủy Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại

trẻ em trên mạng xã hội năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 03 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội năm 2021 trong ngành giáo dục,  Trường TH Thanh Tân ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội năm 2021 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các các thành viên trong nhà trường tham gia thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng xã hội;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em,  hạn chế cơ bản loại tội phạm này trong nhà trường góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn xã hội;

Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn, Đội làm công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em;

Thông qua môi trường mạng xã hội, tiếp cận, tăng tính tương tác giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh để truyền thông nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

2. Yêu cầu:

Chú trọng trong công tác tuyên truyền, sử dụng ưu thế mạng xã hội trong việc chia sẻ, lan tỏa để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các biện pháp, cách thức phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; nhận diện đẩy đủ để phòng tránh các thủ đoạn, hành vi xấu độc trên môi trường mạng hướng đến xâm hại tình dục trẻ em.

Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức, nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, tạo khí thế tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

Phấn đấu 100% học sinh, cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn được tuyên truyền, giáo dục và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức giáo dục, tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội trong trường học

Tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2020 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020¬2025.

Thường xuyên theo dõi, đăng tải các thông tin về trẻ em, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội trên Website của trường, và trên các nhóm Zalo của trường, của lớp…

Đẩy mạnh nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhất là học sinh về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội thông qua các hoạt động giáo dục, các buổi tuyên truyền dưới cờ, các buổi sinh hoạt Đoàn, Đội. Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề.

2. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội

Cử cán bộ, giáo viên và giáo viên làm công tác Đoàn, Đội tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trên không gia mạng cho cấp trên tổ chức.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em…

3. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội tại trường học

Chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại tình dục để kịp thời thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra, xử lý các vụ việc xâm hại tình dục xảy ra.

 Phối hợp với Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức điều tra, theo dõi, uốn nắn các học sinh có biểu hiện chán học, ham chơi; tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phong phú, tạo nguồn cảm hứng cho các em học tập, sinh hoạt giải trí.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội năm 2021 của trường TH Thanh Tân./.

Nơi nhận:

-    PHT, TPT, Tổ trưởng (t/h)

-    CTCĐ (p/h);

-    Website trường;

-    Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Thế Thành

Số lượt xem : 21

Các tin khác