Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 08:21 10/05/2021  

QĐ Thành lập Hội đồng Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31/QĐ-THTT

Thủy Dương, ngày 10 tháng  5  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh  lớp 1 năm học  2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

        Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 11 Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Công văn số 1006/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022; Công văn số 212/PGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022;

Xét phẩm chất, đạo đức của cán bộ, nhân viên nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Thanh Tân năm học 2021-2022 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Cao Thế Thành          

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2. Bà: Nguyễn Thị Ly Na

Phó Hiệu trưởng

P. Chủ tịch Hội đồng

3. Bà: Lê Thị Loan Ánh

Tổ trưởng Tổ Văn phòng

Thành viên

4. Bà: Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên Y tế

Thành viên

5. Bà: Ngô Thị Hồng Điệp

Nhân viên Thư viện

Thành viên

Điều 2.  Hội đồng Tuyển sinh nhà trường có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 theo đúng Quy chế hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                 

- Như điều 1;

- Website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Thế Thành

                                                                                     

Số lượt xem : 9

Các tin khác