Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

MỤC VĂN BẢN TRƯỜNG

Cập nhật lúc : 08:32 10/10/2019  

Quyết định thành lập Hội đồng KTĐK Giữa kì 1 Năm học 2019 - 2020

­PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 57/QĐ-THTT

       Thủy Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2019

           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng KTĐK Giữa kì 1

Năm học 2019 - 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

       Căn cứ công văn số 340/PGD&ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy về việc  Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học năm học 2019-2020;

       Xét phẩm chất đạo đức và năng lực của cán bộ, giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng KTĐK Giữa kì 1, năm học 2019 – 2020 gồm các ông (bà) có tên sau (danh sách đính kèm).

Điều 2. Hội đồng KTĐK Giữa kì 1, làm việc theo lịch và chấp hành sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 3. Tổ văn phòng, tổ chuyên môn và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                           

- Như điều 3;

- Website;                                           

- Lưu: VT.       

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Cao Thế Thành

      

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KTĐK GIỮA KÌ 1

 NĂM HỌC 2019 – 2020

( Kèm theo Quyết định số: 57/QĐ- THTT  ngày 10 tháng 10 năm 2019)

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Cao Thế Thành

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

Duyệt đề kiểm tra

2

Võ Thị Tường Diễm

Giáo viên dạy lớp 4/1

Ra đề kiểm tra K4

Coi và chấm

3

Lê Thị Mỹ Duyên

Giáo viên dạy lớp 4/2

Coi và chấm

4

Tôn Nữ Lan Phương

Giáo viên dạy lớp 5/1

Ra đề kiểm tra K5

Coi và chấm

5

Nguyễn Thị Chiến

Giáo viên dạy lớp 5/2

Coi và chấm

6

Ngô Viết Thạnh

Giáo viên dạy lớp 5/3

Coi và chấm

7

Ngô Thị Hồng Điệp

Nhân viên

In sao đề kiểm tra

 

                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                   Cao Thế Thành

Số lượt xem : 15

Các tin khác